Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

362,00

366,80

354,80

357,60

363,70

Sep'17

346,30

349,80

337,60

340,70

345,90

Nov'17

342,00

344,90

335,20

335,40

342,00

Jan'18

353,40

353,40

353,40

353,40

350,70

Mar'18

-

-

-

343,00

356,80

May'18

-

-

-

348,10

355,70

Jul'18

-

-

-

344,50

352,10

Nguồn: Tradingcharts.com