Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

380.00

381.80

370.20

371.80

373.90

Nov'17

366.90

369.10

357.80

359.10

361.20

Jan'18

374.10

374.10

365.50

365.50

367.20

Mar'18

-

-

-

374.70

365.90

May'18

-

369.00

369.00

369.00

369.20

Jul'18

-

-

-

344.50

363.20

Sep'18

-

-

-

-

359.60

Nguồn: Tradingcharts.com