Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'16

308,70

310,80

307,30

309,30

303,90

Sep'16

316,40

317,20

313,20

315,00

307,70

Nov'16

319,40

319,40

316,20

317,40

310,50

Jan'17

-

320,40

316,00

320,40

316,10

Mar'17

-

-

-

317,10

316,60

May'17

-

-

-

325,50

319,10

Jul'17

-

-

-

342,90

335,60

Nguồn: Tradingcharts.com