Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

386,30

387,60

377,10

378,70

384,70

Nov'17

368,70

370,40

360,60

362,00

368,50

Jan'18

372,90

374,00

365,20

365,20

373,10

Mar'18

374,70

374,70

374,70

374,70

376,70

May'18

-

-

-

370,00

376,60

Jul'18

-

-

-

344,50

367,60

Sep'18

-

-

-

-

364,00

Nguồn: Tradingcharts.com