Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

352,90

361,60

351,90

355,00

351,60

Sep'17

346,80

353,90

344,10

345,90

344,20

Nov'17

-

-

-

334,50

334,50

Jan'18

-

-

-

338,80

338,80

Mar'18

-

-

-

343,00

342,90

May'18

-

-

-

348,10

341,80

Jul'18

-

-

-

344,50

338,20

Nguồn: Tradingcharts.com