Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Điều nhân không vỏ lụa IVOAST

KG

10.4276

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân (Hạt điều thô đã bóc vỏ,chưa rang) / VIETNAMESE WHITE WHOLE 320 CASHEWNUT KERNELS

KG

10.3617

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều nhân W320&VN

POUND

4.76

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI WW240 ( HẠT ĐIỀU THÔ ĐÃ BÓC VỎ, CHƯA RANG )VN&VN

KG

10.9126

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2 X 25 LBS&VN

KG

12.8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại LBW320 (Đóng đồng nhất 50LB/Carton)

KG

10.7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

58.153

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều thành phẩm&VN

KG

12.1125

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13.5714

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt Điều LP Sấy Muối 36X185G

KG

11.7837

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

10.141

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Hạt điều chiên muối 10 hũ x 600g

KG

12.2846

CANG QT CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC