Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: USD/T

Jan'18

311,7

314,2

311,5

312,6

311,8

Mar'18

316,1

318,6

315,7

316,8

316,1

May'18

319,1

321,8

318,8

320,1

319,3

Jul'18

322,5

325,0

322,2

323,5

322,7

Aug'18

323,3

325,5

322,9

323,9

323,2

Sep'18

323,1

325,3

322,5

323,6

323,2

Oct'18

320,8

322,9

320,4

321,4

321,2

Dec'18

322,2

324,1

321,3

322,2

322,3

Nguồn: Tradingcharts.com