Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

-

-

-

1895 *

1895

May'18

-

-

-

1898 *

1898

Jul'18

-

-

-

1903 *

1903

Sep'18

-

-

-

1919 *

1919

Dec'18

-

-

-

1943 *

1943

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

-

-

-

128,45 *

128,45

May'18

-

-

-

130,75 *

130,75

Jul'18

-

-

-

133,05 *

133,05

Sep'18

-

-

-

135,35 *

135,35

Dec'18

-

-

-

138,75 *

138,75

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

-

-

-

78,01 *

78,01

May'18

-

-

-

78,25 *

78,25

Jul'18

-

-

-

78,68 *

78,68

Oct'18

-

-

-

75,14 *

75,14

Dec'18

-

-

-

74,36 *

74,36

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

-

-

-

15,08 *

15,08

May'18

-

-

-

15,02 *

15,02

Jul'18

-

-

-

15,08 *

15,08

Oct'18

-

-

-

15,32 *

15,32

Mar'19

-

-

-

15,89 *

15,89