Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

1906

1956

1900

1941

1899

May'18

1911

1960

1908

1948

1906

Jul'18

1921

1966

1916

1956

1914

Sep'18

1938

1981

1937

1972

1932

Dec'18

1966

2006

1960

1996

1957

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

125,45

125,95

123,00

123,95

125,15

May'18

127,85

128,30

125,40

126,35

127,55

Jul'18

130,40

130,55

127,75

128,65

129,85

Sep'18

132,30

132,90

130,20

131,00

132,15

Dec'18

135,70

136,10

133,60

134,40

135,50

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

79,55

79,59

79,47

79,59

79,65

May'18

79,87

79,88

79,78

79,88

79,96

Jul'18

80,05

80,05

80,01

80,01

80,15

Oct'18

-

-

-

76,06 *

76,06

Dec'18

74,89

74,89

74,89

74,89

74,92

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

14,70

14,85

14,53

14,65

14,73

May'18

14,77

14,86

14,58

14,72

14,77

Jul'18

14,84

14,92

14,68

14,83

14,86

Oct'18

15,07

15,17

14,95

15,10

15,12

Mar'19

15,64

15,73

15,55

15,68

15,70