Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

1929

1999

1925

1985

1932

May'18

1950

2018

1945

2001

1951

Jul'18

1964

2030

1957

2014

1964

Sep'18

1981

2046

1973

2030

1982

Dec'18

2006

2071

1997

2054

2007

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

121,00

123,80

120,15

123,10

120,45

May'18

123,40

126,15

122,60

125,55

122,95

Jul'18

126,05

128,55

125,10

127,95

125,35

Sep'18

128,50

130,90

127,50

130,30

127,75

Dec'18

131,80

134,30

130,90

133,70

131,15

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

81,30

82,22

80,96

82,14

81,43

May'18

81,41

82,46

81,16

82,39

81,67

Jul'18

81,55

82,66

81,42

82,60

81,86

Oct'18

-

76,90

76,90

76,90

76,50

Dec'18

74,91

75,20

74,90

75,09

75,03

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

13,64

13,74

13,35

13,42

13,59

May'18

13,90

13,90

13,53

13,58

13,77

Jul'18

14,07

14,08

13,74

13,78

14,00

Oct'18

14,42

14,42

14,06

14,09

14,32

Mar'19

14,95

14,97

14,64

14,68

14,91