Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 10/11
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
15500-16500
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
16000-17000
-1000
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
470000-4800
-30000
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
370000-3800
-10000
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
460-480
0
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
85000-95000
-5000
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3050-3150
0
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1155-1165
-15
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
173000-1780
0
Yttrium Oxide
Y2O3/TREO 99.995-99.999%
Tấn
21000-22000
0
Pr-Nd Oxide
(Nd2O3+Pr6O11)/TREO=75.0%
Tấn
360000-3700
-22500
Lanthanum Metal
La/TREM=99.0%
Tấn
36000-38000
0
Cerium
Ce/TREM=99.0%
Tấn
36000-37000
0
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
595000-6050
-45000
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
470000-4850
-17500
Terbium
Tb/TREM=99.9%
Kg
4200-4300
0
Dysprosium
Dy/TREM=99%
Kg
1550-1600
-45
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM=65.0% TREM=98.5%
Tấn
34000-36000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM=98.5%
Tấn
455000-4700
-32500
Pr-Nd-Dy alloy metal
TREM=99.0%
Tấn
370000-3730
0
Battery-grade mix
TREM=99.0% Nd/TREM=15%
Tấn
140000-1500
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1180000-120
-5000
Holmium iron
HoFe=99% Ho=80%
Tấn
410000-4300
-30000
Holmium oxide
Ho2O3=99.5%
Tấn
380000-4000
-35000

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,630 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Nguồn: Vinanet