Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2032,00

2033,00

3 tháng

2065,00

2065,50

Dec 19

2110,00

2115,00

Dec 20

2148,00

2153,00

Dec 21

2175,00

2180,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

5962,00

5963,00

3 tháng

6000,00

6002,00

Dec 19

6085,00

6095,00

Dec 20

6145,00

6155,00

Dec 21

6175,00

6185,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2381,50

2382,00

3 tháng

2383,00

2383,50

Dec 19

2323,00

2328,00

Dec 20

2257,00

2262,00

Dec 21

2182,00

2187,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

13550,00

13560,00

3 tháng

13640,00

13650,00

Dec 19

13920,00

13970,00

Dec 20

14080,00

14130,00

Dec 21

14190,00

14240,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

1995,00

1997,00

3 tháng

2018,00

2020,00

Dec 19

2038,00

2043,00

Dec 20

2043,00

2048,00

Dec 21

2043,00

2048,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

18825,00

18850,00

3 tháng

18845,00

18855,00

15 tháng

18575,00

18625,00