Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ
Thời gian kí kết: ngày 7/9/1994.
Nơi kí kết: Hà Nội, Việt Nam.
Có hiệu lực ngày 2/2/1995.
Danh sách thành viên tham gia kí kết : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Ấn Độ.
Phạm vi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ
Hiệp định này được áp dụng cho những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Nước kí kết.
Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định
1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một nước kí kết hoặc các cơ quan chính quyền cơ sở, hoặc chính quyền địa phương của nước đó, đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào.
2. Tất cả các loại thuế thu trên tổng thu nhập, hoặc những phần của thu nhập; bao gồm các khoản thuế đối với lợi tức từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, thuế đánh trên tổng số tiền lương hoặc tiền công do xí nghiệp trả, đều được coi là các thuế đánh vào thu nhập.
3. Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định
Tại Việt Nam
- Thuế thu nhập cá nhân;
- Thuế lợi tức;
- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
Tại Ấn Độ
- Thuế thu nhập, bao gồm bất kí khoản thuế phụ thu tính trên thuế thu nhập.
4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự hay về căn bản giống như các loại thuế trên được ban hành sau ngày kí kết Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành. Các nhà chức trách có thẩm quyền của các Nước kí kết sẽ thông báo cho nhau những thay đổi quan trọng trong luật thuế của từng Nước.
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
1. Các luật có hiệu lực tại Việt Nam và Ấn Độ sẽ tiếp tục điều chỉnh thuế thu nhập tại từng nước trừ trường hợp có những qui định trái với Hiệp định này.
2. Trường hợp một đối tượng cư trú của một nước nhận được thu nhập mà theo quy định của Hiệp định này có thể bị đánh thuế tại nước kia, Nước kí kết thứ nhất sẽ cho phép khấu trừ vào số thuế tính trên thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản tiền bằng số thuế thu nhập đã nộp tại Nước kí kết kia cho dù nộp trực tiếp hay bằng hình thức khấu trừ.
Tuy nhiên, phần thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá phần thuế thu nhập (được tính trước khi cho phép khấu trừ) tại Nước kí kết thứ nhất được phân bổ cho khoản thu nhập có thể bị đánh thuế tại Nước kí kết kia.
3. Thuế đã nộp tại Nước kí kết kia được đề cập ở trên sẽ được coi là bao gồm số thuế lẽ ra phải nộp nếu không áp dụng các qui định ưu đãi theo các luật của Nước kí kết kia và những ưu đãi đó được xây dựng nhằm khuyến khích phát triển kinh tế.
Hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Từng Nước kí kết sẽ thông báo cho Nước kí kết kia việc hoàn thành các thủ tục cần thiết theo luật của Nước mình để đưa Hiệp định này vào hiệu lực.
Hiệp định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày thông báo sau cùng và sẽ có hiệu lực thi hành.
Tại Việt Nam
Đối với các loại thuế khấu trừ tại gốc, thu trên các khoản thu nhập chịu thuế được chi trả kể từ ngày 1/1 tiếp sau năm dương lịch Hiệp định có hiệu lực;
Đối với các loại thuế Việt Nam khác thu trên thu nhập, lợi tức hay lợi tức chuyển nhượng tài sản phát sinh trong năm dương lịch tiếp sau năm Hiệp định này có hiệu lực và các năm dương lịch tiếp theo.
Tại ấn Độ
Đối với thu nhập phát sinh trong bất kì năm trước nào bắt đầu từ ngày 1/4 tiếp sau năm dương lịch gửi thông báo sau cùng.
Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùng