Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hong Kong
Thời gian kí kết: 10/9/1999
Nơi kí kết: Hà Nội, Việt Nam
Việt Nam và Hong Kong mong muốn kí kết một Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.
Phạm vi áp dụng Hiệp định
Hiệp định này áp dụng đối với các đối tượng là những người cư trú của một hoặc của cả hai nước.
Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hong Kong
1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một Bên kí kết đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào.
2. Tất cả các loại thuế thu trên tổng thu nhập, hoặc những phần của thu nhập, bao gồm các loại thuế đối với thu nhập từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, các loại thuế đánh trên tổng số tiền lương hoặc tiền công do doanh nghiệp trả, cũng như các loại thuế đánh trên phần giá trị tài sản tăng thêm đều được coi là thuế đánh vào thu nhập.
3. Các loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định này là:
Tại Hong Kong:
- Thuế lợi nhuận;
- Thuế tiền lương;
- Thuế tài sản, bất kể có được thu theo việc tính thuế của cá nhân hay không.
Tại Việt Nam:
- Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Thuế thu nhập cá nhân.
4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng đối với bất kì các loại thuế nào có tính chất tương tự hoặc về cơ bản giống như các loại thuế trên được ban hành sau ngày kí Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành, cũng như bất kì các loại thuế nào khác được liệt kê ở trên mà một Bên Kí kết có thể đánh trong tương lai.
Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Bên ký kết sẽ thông báo cho nhau những thay đổi quan trọng trong các luật thuế của từng Bên.
Hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hong Kong
1. Mỗi Bên kí kết sẽ thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản việc hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của luật pháp bên mình để Hiệp định có hiệu lực. Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày nhận được thông báo sau cùng.
2. Hiệp định này sẽ có hiệu lực thi hành:
- Tại Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông: Đối với khoản thuế Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, đối với các năm tính thuế bắt đầu từ hoặc sau ngày 1/4 của năm dương lịch tiếp sau năm Hiệp định này có hiệu lực;
- Tại Việt Nam: Đối với các khoản thuế khấu trừ tại nguồn, liên quan đến các khoản thu nhập được trả hoặc bị khấu trừ thuế vào ngày hoặc sau ngày 1/1 của năm dương lịch tiếp sau năm Hiệp định này có hiệu lực và đối với các khoản thuế khác, liên quan đến các năm tính thuế bắt đầu vào ngày hoặc sau ngày 1/1 của năm dương lịch tiếp sau năm Hiệp định này có hiệu lực.
Chi tiết về Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Hong Kong

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùn