Thông tin cơ bản về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào
Mục đích kí kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách:
- Miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của Lào.
- Khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại Lào vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.
Ngoài ra, các hiệp định này còn tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Lào trong quản lí thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.
Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định
1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một Nước kí kết hoặc các cơ quan chính quyền cơ sở hay chính quyền địa phương của Nước đó, đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào.
2. Tất cả loại thuế thu trên tổng thu nhập, hoặc những phần của thu nhập bao gồm các khoản thuế đối với lợi nhuận từ việc chuyển nhượng động sản hoặc bất động sản, các loại thuế giành trên tổng số tiền lương hoặc tiền công do xí nghiệp trả cũng như các loại thuế đánh trên phần giá trị tài sản tăng thêm đều được coi là thuế đánh vào thu nhập.
3. Những loại thuế hiện hành được áp dụng trong Hiệp định
Tại Việt Nam
- Thuế thu nhập cá nhân;
- Thuế lợi tức;
- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.
Tại Lào
- Thuế thu nhập cá nhân;
- Thuế lợi tức.
4. Hiệp định này cũng sẽ được áp dụng cho các loại thuế có tính chất tương tự hay về cơ bản giống như các loại thuế trên ban hành sau ngày kí Hiệp định này để bổ sung, hoặc thay thế các loại thuế hiện hành.
Các nhà chức trách có thẩm quyền của hai Nước kí kết sẽ thông báo cho nhau biết những thay đổi quan trọng trong các luật thuế của từng Nước.
Các biện pháp xóa bỏ việc đánh thuế hai lần
Tại Việt Nam
Khi một đối tượng cư trú của Việt Nam nhận được thu nhập mà, theo qui định của Hiệp định này, có thể bị đánh thuế tại Lào, Việt Nam sẽ cho phép khấu trừ vào số thuế phải nộp trên thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản thuế tương đương số thuế thu nhập tại Lào.
Tuy nhiên, số thuế được khấu trừ như vậy trong trường hợp sẽ không vượt quá phần thuế thu nhập của Việt nam, được tính trước khi cho phép khấu trừ thuế thu nhập, phù hợp với các luật và qui định về thuế của Việt Nam.
Tại Lào
Khi một đối tượng cư trú của Lào nhận được thu nhập mà, theo các qui định của hiệp định này, có thể bị đánh thuế ở Việt Nam, Lào sẽ cho phép khấu trừ vào số thuế phải nộp trên thu nhập của đối tượng cư trú đó một khoản thuế tương đương số thuế thu nhập tại Việt Nam.
Tuy nhiên, số thuế được khấu trừ như vậy trong trường hợp sẽ không vượt quá phần thuế thu nhập của Lào, được tính trước khi cho phép khấu trừ thuế thu nhập, phù hợp với các luật và qui định về thuế của Lào.
Chi tiết về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào

Nguồn: vietnambiz/Kinh tế & Tiêu dùn