Diễn biến giá vàng trong thời gian qua

Cung - cầu vàng thế giới

Dự báo giá vàng (theo kết quả thăm dò của Reuters)

Nguồn: Reuters