Về vấn đề này, xin trả lời như sau: Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT và Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định mã đối tượng, mã mức hưởng của đối tượng nghèo, cận nghèo như sau:
Người thuộc hộ gia đình nghèo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có mã đối tượng là: HN; Mã mức hưởng là 2.
Người thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP có mã đối tượng: CN; Mã mức hưởng là 3.
Nếu bạn thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn ở thành phố (không bao gồm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Điểm 1, Điểm 2 nêu trên) thì sẽ được cấp thẻ BHYT với mã đối tượng là GD, mã mức hưởng là 4 (mức hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh).

Nguồn: https://baotintuc.vn