Nông nghiệp chiếm khoảng 1% GDP của Mỹ, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là chăn nuôi gia súc, trồng ngô và đậu tương. Dưới đây là 13 điều ít biết về ngành nông nghiệp Mỹ.
Mỹ có hơn 2 triệu trang trại với khoảng 3 triệu người làm việc. Gần như tất cả trang trại này đều thuộc sở hữu của các gia đình.