Thép còn tạo ra cơ hội cho những giải pháp sáng tạo của các lĩnh vực khác và là nhân tố không thể bỏ qua trong những dự án nghiên cứu và phát triển trên khắp thế giới.
 Để thể hiện được những ứng dụng và chức năng của thép, worldsteel đã tổng hợp tác động của thép đối với kinh tế và xã hội qui mô toàn cầu.

Nguồn: LyLy Cao/Vietnambiz, Kinh tế & Tiêu dùng