Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 276,3 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 213,1 nghìn tấn, tăng 5,1%; tôm đạt 30,8 nghìn tấn, tăng 8,8%. Nuôi cá tra tiếp tục thuận lợi, giá cá tra cao và ổn định, người nuôi đang có lãi. Sản lượng cá tra tháng Hai ước tính đạt 91,5 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Đồng Tháp đạt 31,6 nghìn tấn, tăng 5%; An Giang đạt 24,6 nghìn tấn, tăng 4%; Cần Thơ đạt 10,1 nghìn tấn, tăng 72%. Sản lượng tôm nước lợ tháng Hai ước tính đạt 27,1 nghìn tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng tôm sú đạt 11,9 nghìn tấn, tăng 3,5%; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 15,2 nghìn tấn, tăng 10,1%.
Sản lượng thủy sản khai thác tháng Hai ước tính đạt 246,7 nghìn tấn, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 184,9 nghìn tấn, giảm 1%; tôm đạt 11,4 nghìn tấn, giảm 1,7%. Riêng sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 231,7 nghìn tấn, giảm 1%, trong đó cá đạt 174,3 nghìn tấn, giảm 1,2%; tôm đạt 10,3 nghìn tấn, giảm 1,9%. 
Tính chung 2 tháng đầu năm 2018, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.048,7 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 550,6 nghìn tấn, tăng 4,7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 498,1 nghìn tấn, tăng 1,5% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 474,7 nghìn tấn, tăng 2,3%).

Nguồn: Tổng cục Thống kê