Dự báo cung cầu bông thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 10/2019.

Đvt: triệu kiện (kiện = 480 pound)

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

80,73

124,77

42,9

121,61

42,91

83,69

Thế giới trừ TQ

45,06

97,02

33,4

82,11

42,74

50,45

Mỹ

4,85

21,71

0,01

3

16,5

7

Các TT còn lại

75,88

103,07

42,9

118,61

26,41

76,69

TT XK chủ yếu

29,23

57,09

2,28

33,94

22,43

32,21

Trung Á

2,52

5,4

3/

3,99

1,53

2,4

Khu vực đồng France châu Phi

1,37

5,89

3/

0,14

5,41

1,71

Bán cầu nam

15,09

14,82

0,18

4,4

11,19

14,49

Australia

1,57

1,2

3/

0,04

1,7

1,04

Brazil

12,01

11,6

0,03

3,4

8,3

11,94

Ấn Độ

10,03

30,5

1,6

24,75

4

13,38

TT NK chủ yếu

44,89

42,93

38,13

80,49

2,7

42,64

Mexico

0,77

1,58

0,85

2

0,45

0,72

Trung Quốc

35,67

27,75

9,5

39,5

0,18

33,25

EU-27

0,24

1,76

0,68

0,71

1,67

0,27

Thổ Nhĩ Kỳ

1,69

4,1

3,2

6,9

0,35

1,74

Pakistan

2,5

7,6

3,1

10,7

0,05

2,42

Indonesia

0,51

3/

3,3

3,2

0,01

0,61

Thái Lan

0,18

3/

1,05

1,03

0

0,18

Bangladesh

1,78

0,14

7,3

7,4

0

1,81

Việt Nam

1,19

3/

7,5

7,4

0

1,29

Nguồn: VITIC/USDA