Dự báo cung cầu dầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 2/2019.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

3,59

57,07

10,74

56,31

11,32

3,77

Mỹ

0,9

11,09

0,14

10,16

1,02

0,95

Các TT còn lại

2,69

45,98

10,61

46,15

10,3

2,82

TT XK chủ yếu

0,88

19,76

0,25

12,42

7,5

0,98

Argentina

0,31

8,42

0

3,13

5,15

0,45

Brazil

0,42

8,2

0,05

7,04

1,35

0,28

EU-27

0,16

3,15

0,2

2,26

1

0,26

TT NK chủ yếu

0,86

18,32

5,84

23,93

0,22

0,86

Trung Quốc

0,57

15,95

0,8

16,69

0,13

0,51

Ấn Độ

0,17

1,62

3,4

4,95

0,01

0,24

Bắc Phi

0,12

0,75

1,64

2,3

0,09

0,12

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: vinanet