Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 6/2017.
Đvt: triệu tấn
 

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

93,21

344,67

147,61

301,53

344,21

149,06

92,22

Mỹ

12,26

115,8

0,68

53,07

56,75

58,51

13,48

Các nước khác

80,95

228,87

146,93

248,46

287,47

90,55

78,74

Nước XK chính

58,21

176,4

1,47

91,65

99,92

80,35

55,81

Argentina

32,75

57

1,2

45,5

50

8,5

32,45

Brazil

25

107

0,25

42

45,7

63,5

23,05

Paraguay

0,34

9,4

0,01

3,95

4

5,5

0,24

Nước NK chính

19,71

17,69

124,37

118,62

141,83

0,38

19,56

Trung Quốc

17,56

13,8

93

91,5

106,8

0,15

17,41

EU-27

1,02

2,45

15

15,6

17,24

0,2

1,03

Nhật Bản

0,24

0,26

3,3

2,35

3,51

0

0,29

Mexico

0,12

0,42

4,3

4,72

4,76

0

0,09

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: vinanet