Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 1/2018.
Đvt: triệu tấn

 

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

96,49

348,57

150,17

301,45

344,47

152,19

98,57

Mỹ

8,21

119,52

0,68

53,07

56,83

58,79

12,79

Các TT khác

88,28

229,05

149,49

248,38

287,64

93,4

85,78

TT XK chính

62,23

177,92

1,93

90,74

99,15

83,9

59,04

Argentina

36,42

56

1,7

44,84

49,45

8,5

36,17

Brazil

24,86

110

0,2

42

45,7

67

22,36

Paraguay

0,82

9,4

0,01

3,7

3,78

6

0,45

TT NK chính

22,73

18,2

127,25

120,68

144,56

0,4

23,23

Trung Quốc

20,39

14,2

97

95

110,8

0,15

20,64

EU-27

1,06

2,5

14

14,5

16,15

0,2

1,21

Nhật Bản

0,21

0,26

3,3

2,35

3,51

0

0,26

Mexico

0,15

0,48

4,3

4,72

4,76

0

0,17

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: Vinanet