Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2018/19 trong tháng 2/2019.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

98,09

360,99

151,42

304,8

349,44

154,36

106,72

Mỹ

11,92

123,66

0,54

56,88

60,34

51,03

24,76

Các TT khác

86,17

237,33

150,88

247,92

289,1

103,33

81,95

TT XK chính

56,71

183,48

5,61

89,88

98,51

93,27

54,02

Argentina

24,9

55

5,35

43,2

49,4

6,3

29,55

Brazil

31,53

117

0,25

42,7

45,05

79,5

24,23

Paraguay

0,28

9,5

0,01

3,9

3,98

5,6

0,21

TT NK chính

26,23

19,87

121,33

117,53

142,91

0,43

24,08

Trung Quốc

23,52

15,9

88

89

106,1

0,1

21,22

EU-27

1,53

2,7

15,8

16,6

18,25

0,28

1,5

Nhật Bản

0,22

0,26

3,3

2,35

3,52

0

0,26

Mexico

0,18

0,34

5,03

5,3

5,34

0

0,21

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: vinanet