Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2019/20 trong tháng 5/2019.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

113,18

355,66

150,82

308,2

355,42

151,15

113,09

Thế giới trừ TQ

90,99

338,66

63,82

222,2

251,72

151,03

90,72

Mỹ

27,09

112,95

0,54

57,56

61,09

53,07

26,41

Các TT khác

86,1

242,72

150,27

250,64

294,33

98,08

86,68

TT XK chính

57,11

188,1

4,11

92,78

102,76

90,03

56,53

Argentina

30,9

53

3,9

45

52,15

7

28,65

Brazil

26

123

0,2

43,75

46,5

75

27,7

Paraguay

0,2

10,2

0,01

3,95

4,03

6,2

0,18

TT NK chính

25,03

21,07

121,24

115,01

141,16

0,39

25,78

Trung Quốc

22,2

17

87

86

103,7

0,13

22,37

EU-27

1,42

2,78

15,1

16

17,66

0,23

1,41

Nhật Bản

1,03

0,64

9,99

4,63

10,24

0,04

1,37

Mexico

0,2

0,4

5,8

5,95

5,99

0

0,41

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: vinanet