Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)  niên vụ 2019/20 trong tháng 8/2019.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

114,53

341,83

148,87

307,08

354,32

149,17

101,74

Thế giới trừ TQ

94,33

324,83

63,87

222,08

251,62

149,05

82,37

Mỹ

29,13

100,16

0,54

57,56

60,98

48,31

20,54

Các TT khác

85,4

241,68

148,32

249,52

293,34

100,87

81,2

TT XK chính

57,81

188,4

4,11

92,78

102,76

92,83

54,73

Argentina

30,45

53

3,9

45

52,15

8

27,2

Brazil

27,15

123

0,2

43,75

46,5

76,5

27,35

Paraguay

0,2

10,2

0,01

3,95

4,03

6,2

0,18

TT NK chính

22,94

20,94

119,14

113,91

140,06

0,39

22,57

Trung Quốc

20,2

17

85

85

102,7

0,13

19,37

EU-27

1,34

2,65

15,1

16

17,66

0,23

1,2

Đông Nam Á

1,03

0,64

9,89

4,53

10,14

0,04

1,37

Mexico

0,2

0,4

5,8

5,95

5,99

0

0,41

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: vinanet