Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 10/2019.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

109,87

338,97

148,1

305,21

352,34

149,39

95,21

Thế giới trừ TQ

90,13

321,87

63,1

220,21

249,64

149,27

76,19

Mỹ

24,85

96,62

0,54

57,7

61,19

48,31

12,52

Các TT khác

85,03

242,35

147,55

247,52

291,15

101,09

82,69

TT XK chính

58,2

188,4

4,11

91,73

101,75

92,83

56,13

Argentina

29,2

53

3,9

44

51,15

8

26,95

Brazil

28,84

123

0,2

43,75

46,54

76,5

29

Paraguay

0,15

10,2

0,01

3,9

3,98

6,2

0,18

TT NK chính

22,29

20,81

119,14

113,81

139,96

0,39

21,89

Trung Quốc

19,74

17,1

85

85

102,7

0,13

19,02

EU-27

1,14

2,6

15,1

15,9

17,56

0,23

1,05

Đông Nam Á

1,03

0,64

9,89

4,53

10,14

0,04

1,37

Mexico

0,2

0,22

5,8

5,95

5,99

0

0,23

Nguồn: VITIC/USDA