Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 2/2020.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

111,22

339,4

150,8

304,33

351,06

151,5

98,86

Thế giới trừ TQ

91,77

321,3

62,8

218,33

247,36

151,38

77,13

Mỹ

24,74

96,84

0,41

57,29

60,77

49,67

11,55

Các TT khác

86,48

242,56

150,39

247,04

290,3

101,84

87,31

TT XK chính

59,81

190,1

4,06

92,33

102,16

93,23

58,58

Argentina

28,89

53

3,9

44,6

51,7

8,2

25,89

Brazil

30,42

125

0,15

43,75

46,4

77

32,17

Paraguay

0,5

9,9

0,01

3,9

3,98

5,9

0,53

TT NK chính

22,06

21,83

121,84

114,59

140,74

0,42

24,57

Trung Quốc

19,46

18,1

88

86

103,7

0,13

21,73

EU-27

1,23

2,6

15,2

15,9

17,61

0,25

1,17

Đông Nam Á

0,97

0,64

9,29

4,06

9,61

0,04

1,25

Mexico

0,22

0,24

6

6,2

6,25

0

0,2

Nguồn: VITIC/USDA