Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 5/2020.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

100,27

362,76

158,02

312,8

360,73

161,93

98,39

Thế giới trừ TQ

75,04

345,26

62,02

219,8

249,33

161,83

71,16

Mỹ

15,79

112,26

0,41

57,97

61,64

55,79

11,03

Các TT khác

84,49

250,49

157,62

254,83

299,09

106,14

87,36

TT XK chính

53,23

197,1

3,76

91,88

102,03

98,08

53,98

Argentina

27

53,5

3,6

43

50,2

6,5

27,4

Brazil

25,73

131

0,15

45

47,65

83

26,23

Paraguay

0,5

10,25

0,01

3,8

4,1

6,3

0,35

TT NK chính

27,97

21,34

129,33

121,54

148,34

0,33

29,97

Trung Quốc

25,23

17,5

96

93

111,4

0,1

27,23

EU-27

1,63

2,6

14,9

15,7

17,36

0,2

1,57

Đông Nam Á

0,75

0,6

8,92

3,92

9,46

0,03

0,79

Mexico

0,16

0,4

6,1

6,4

6,47

0

0,19

  

Nguồn: VITIC/USDA