Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 7/2020.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

99,67

362,52

158,02

315,57

363,56

161,58

95,08

Thế giới trừ TQ

72,43

345,02

62,02

220,57

250,16

161,48

67,83

Mỹ

16,87

112,54

0,41

58,79

62,46

55,79

11,56

Các TT khác

82,81

249,98

157,62

256,78

301,1

105,79

83,52

TT XK chính

49,27

196,85

3,76

91,88

102,03

97,83

50,02

Argentina

26

53,5

3,6

43

50,2

6,5

26,4

Brazil

22,77

131

0,15

45

47,65

83

23,27

Paraguay

0,5

10,25

0,01

3,8

4,1

6,3

0,35

TT NK chính

29,99

21,33

129,33

123,54

150,34

0,33

29,98

Trung Quốc

27,25

17,5

96

95

113,4

0,1

27,25

EU-27

1,63

2,6

14,9

15,7

17,36

0,2

1,57

Đông Nam Á

0,75

0,6

8,92

3,92

9,46

0,03

0,79

Mexico

0,16

0,39

6,1

6,4

6,47

0

0,18

Nguồn: VITIC/USDA