Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 9/2020.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

96,01

369,74

163,25

320,8

369,07

166,34

93,59

Thế giới trừ TQ

68,75

352,24

64,25

222,8

252,67

166,24

66,33

Mỹ

15,64

117,38

0,41

59,33

63,07

57,83

12,52

Các TT khác

80,37

252,37

162,84

261,47

306

108,5

81,07

TT XK chính

46,12

198,84

4,41

91,38

101,53

100,82

47,02

Argentina

26,4

53,5

4

42

49,2

7,5

27,2

Brazil

19,43

133

0,4

45,5

48,15

85

19,68

Paraguay

0,29

10,25

0,01

3,8

4,1

6,3

0,14

TT NK chính

30,34

21,48

132,78

127,19

154,07

0,38

30,16

Trung Quốc

27,26

17,5

99

98

116,4

0,1

27,26

EU-27

1,96

2,8

14,9

15,9

17,63

0,25

1,79

Đông Nam Á

0,76

0,6

9,37

4,37

9,92

0,03

0,78

Mexico

0,16

0,35

6,1

6,4

6,47

0

0,14

Nguồn: VITIC/Reuters