Dự báo cung cầu gạo thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 2/2020.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

175

496,22

42,68

493,13

44,81

178,09

Thế giới trừ TQ

60

349,49

40,28

350,2

41,61

60,09

Mỹ

1,42

5,86

1,03

4,22

3,14

0,95

Các TT còn lại

173,58

490,35

41,65

488,9

41,66

177,14

TT XK chủ yếu

36,76

182,6

0,66

149,55

32,7

37,77

Burna

1,1

13,3

0,01

10,55

2,6

1,26

Ấn Độ

29,5

115

0

102,5

11,2

30,8

Pakistan

0,92

7,5

0

3,3

4,4

0,72

Thái Lan

4,24

18,5

0,25

11,7

7,5

3,79

Việt Nam

1

28,3

0,4

21,5

7

1,2

TT NK chủ yếu

126,97

241,64

15,04

250,41

3,61

129,63

Trung Quốc

115

146,73

2,4

142,93

3,2

118

EU-27

1,18

1,97

2,2

3,9

0,3

1,15

Indonesia

3,26

36,5

1

37,7

0

3,06

Nigeria

1,38

4,9

1,8

7

0

1,08

Philippines

3,52

12

2,6

14,4

0

3,72

Trung Đông

0,8

2,29

3,63

6,03

0

0,69

TT khác

 

 

 

 

 

Brazil

0,23

7,14

1,1

7,5

0,6

0,37

Trung Mỹ và Caribê

0,66

1,52

1,95

3,45

0,03

0,65

Ai Cập

1

4,3

0,2

4,35

0,1

1,05

Nhật Bản

1,95

7,8

0,69

8,4

0,07

1,97

Mexico

0,14

0,18

0,79

0,93

0,01

0,16

Hàn Quốc

1,02

3,74

0,41

4,4

0,06

0,72

Nguồn: VITIC/USDA