Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 8/2017.
Đvt: triệu tấn

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

13,4

236

65

233,88

67,46

13,06

Mỹ

0,3

41,8

0,27

31,03

11,07

0,27

Các nước còn lại

13,1

194,2

64,73

202,86

56,39

12,79

Nước XK chủ yếu

8,84

73,88

0,03

25,91

48,15

8,69

Argentina

4,21

34,42

0

3,06

31,2

4,38

Brazil

3,98

32,5

0,02

17,4

15,25

3,85

Ấn Độ

0,65

6,96

0,01

5,45

1,7

0,46

Nước NK chủ yếu

1,41

17,19

38,52

55,19

0,53

1,4

EU-27

0,22

12,01

19,5

31,24

0,3

0,18

Đông Nam Á

1,15

3,41

17,17

20,33

0,23

1,17

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: Vinanet