Dự báo cung cầu khô đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 2/2020.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

12,91

239,17

64,63

237,25

67,8

11,66

Thế giới trừ TQ

12,91

171,06

64,6

170,06

66,85

11,66

Mỹ

0,37

44,88

0,45

33,38

11,98

0,34

Các TT còn lại

12,55

194,29

64,17

203,86

55,83

11,32

TT XK chủ yếu

5,87

74,65

0,08

27,11

47,7

5,79

Argentina

1,74

34,3

0

3,28

30,85

1,91

Brazil

3,66

33,95

0,03

18,48

15,4

3,76

Ấn Độ

0,47

6,4

0,05

5,35

1,45

0,12

TT NK chủ yếu

2,34

22,46

40,6

62,71

0,54

2,15

EU-27

0,74

12,56

19

31,34

0,3

0,66

Mexico

0,25

4,9

1,98

6,93

0,01

0,2

Đông Nam Á

1,2

3,17

17,94

20,93

0,23

1,15

Nguồn: VITIC/USDA