Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 8/2017.
Đvt: triệu tấn

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

228,61

1033,47

147,21

651,32

1061,22

152,03

200,87

Mỹ

60,2

359,5

1,27

138,44

316,25

46,99

57,74

Các nước

còn lại

168,41

673,97

145,94

512,88

744,97

105,04

143,13

Nước XK chủ yếu

16,78

147,5

0,41

65,8

85

64,2

15,49

Argentina

3,57

40

0,01

8

11,8

28,5

3,27

Brazil

10,27

95

0,3

52

61,5

34

10,07

Nam Phi

2,95

12,5

0,1

5,8

11,7

1,7

2,15

Nước NK chủ yếu

22,74

121,38

86,3

153,55

206,6

2,93

20,89

Ai Cập

2,11

6

10

13,4

15,9

0,01

2,2

EU-27

6,33

60,01

16

56,2

74,9

1,5

5,94

Nhật Bản

1,24

0

15

11,5

15,1

0

1,15

Mexico

6,76

25

15,5

22,7

40,7

0,7

5,86

Đông Nam Á

3,66

30,21

15,1

37,3

45,1

0,72

3,15

Hàn Quốc

1,91

0,08

10,2

8

10,3

0

1,89

Nước khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,42

13,9

0,8

8,2

13,8

1,3

2,02

Trung Quốc

101,28

215

3

166

238

0,02

81,26

FSU-12

2,44

49,3

0,38

18,3

21,08

28,21

2,83

Ukraine

1,14

28,5

0,03

5,5

6,9

21,5

1,26

Nguồn: VITIC/USDA

 

Nguồn: Vinanet