Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2017/18 trong tháng 1/2018.
Đvt: triệu tấn

2017/18

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

228,75

1044,56

146,08

650,57

1066,73

151,51

206,57

Mỹ

58,25

370,96

1,27

140,98

318,66

48,9

62,93

Các TT

còn lại

170,5

673,6

144,81

509,59

748,07

102,62

143,65

TT XK chủ yếu

19,33

149,5

0,41

66,3

85,7

64,7

18,83

Argentina

5,76

42

0,01

8,5

12,5

29

6,27

Brazil

10,57

95

0,3

52

61,5

34

10,37

Nam Phi

3

12,5

0,1

5,8

11,7

1,7

2,2

TT NK chủ yếu

21,86

121,84

86,4

153,25

206,2

4,13

19,77

Ai Cập

1,89

6

10

13,4

15,9

0,01

1,98

EU-27

7,54

60,09

16

56

74,8

2

6,83

Nhật Bản

1,32

0

15

11,5

15,1

0

1,22

Mexico

5,41

26,2

16,5

24,3

42,3

1,3

4,51

Đông Nam Á

3,18

29,39

14,7

36,1

43,7

0,82

2,75

Hàn Quốc

1,83

0,08

9,7

7,5

9,8

0

1,81

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

2,04

14,1

1

8,4

14

1,3

1,84

Trung Quốc

100,71

215,89

3

166

240

0,05

79,55

SNG -12

3,11

42,75

0,45

15,68

18,36

25,56

2,38

Ukraine

1,58

25

0,03

3,8

5,1

20,5

1,01

Nguồn: VITIC/USDA

Nguồn: Vinanet