Vành đai mía đường chính của Brazil đã chế biến 32,6 triệu tấn mía trong nửa cuối tháng 10/2019, nhiều hơn 30% so với trong cùng kỳ năm trước, một tốc độ nhanh tương tự như giai đoạn 2 tuần trước đó.
Sản lượng đường đạt 1,51 triệu tấn, tăng 57%, trong khi sản lượng ethanol đạt 2,04 tỷ lít, cao hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ vụ thu hoạch nhanh chóng sẽ dẫn tới giai đoạn nối vụ dài hơn. Các nhà máy ở trung nam thường chế biến cho tới đầu tháng 12/2019, đóng cửa sau đó mở lại khoảng cuối tháng 3. Nhưng hầu hết sẽ thực hiện đóng cửa vào tháng 11 năm nay và sẽ không còn nhiều mía để chế biến vào đầu vụ tới.
Unica cho biết 67 nhà máy đã kết thúc chế biến vào cuối tháng 10 so với 52 nhà máy trong cùng giai đoạn một năm trước. Họ dự kiến 57 nhà máy khác sẽ kết thúc nghiền mía trong nửa đầu tháng 11, so với chỉ 34 nhà máy ở thời điểm này năm 2018.
Antonio de Padua Rodrigues, giám đốc kỹ thuật của Unica nói “có thể xu hướng này tiếp tục trong những tuần tới”, “trừ khi tình trạng khí hậu thay đổi mạnh”.
Quản lý tồn kho của các nhà máy là một thách thức của giai đoạn nối vụ kéo dài, đặc biệt đối với ethanol, sản lượng gần kỷ lục. Các nhà máy tại Brazil đang đầu tư vào các bể chứa lớn hơn để chứa khối lượng này.
Nhưng nhu cầu ethanol là mạnh nhất đã từng, sẽ có thể giúp giảm tồn kho trong những tháng tới. Doanh số ethanol ngậm nước, loại thường cạnh tranh với xăng cho lái xe tại các trạm bơm đạt 2,11 tỷ lít trong tháng 10/2019, cao nhất lịch sử.
Bảng số liệu theo báo cáo của Unica cho nửa cuối tháng 10/2019
ĐVT: Mía và đường triệu tấn, ethanol là tỷ lít, tổng lượng đường thu hồi TRS kg/tấn

 

 

2018/19

2019/20

+, - (%)

Mía xử lý

24,98

32,63

30,65

Sản lượng đường

0,96

1,51

57,77

Sản lượng ethanol

1,40

2,04

45,35

TRS (kg/T)

133,83

151,49

13,19

Tỷ lệ mía thành đường

30,13%

32,14%

 

 

Nguồn: VITIC/Reuters