Nếu trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Áo sụt giảm thì sang tháng 10 đã tăng lên. Đó là do một số mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này có kim ngạch tăng mạnh. Trong đó, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giầy tăng 234,47% lên 1,46 triệu USD.

Giày dép các loại tăng đột biến so với tháng trước đó với 202,91% đạt 1,68 triệu USD. Đây cũng là mặt hàng có kim ngạch tăng trong 10 tháng đầu năm, cùng với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác.

Như vậy, 9 tháng đầu năm, hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này chỉ có 1 mặt hàng có kim ngạch tăng, trong khi tính chung 10 tháng đầu năm đã tăng lên 2 mặt hàng.
Trong 10 tháng/2020, điện thoại các loại và linh kiện là mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Áo. Đây là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm 81,72% đạt 2,04 tỷ USD, giảm 13,59% so với cùng kỳ.
Một số các mặt hàng khác có kim ngạch sụt giảm như: Hàng dệt, may (-30,94%); Gỗ và sản phẩm gỗ (-8,88%); Sản phẩm mây, tre, cói và thảm (-96%)…

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Áo 10T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/11/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Mặt hàng

T10/2020

So với T9/2020 (%)

10T/2020

So với cùng kỳ 2019 (%)

Tỷ trọng 10T (%)

Tổng kim ngạch XK

271.641.007

12,32

2.496.640.796

-10,54

100

Điện thoại các loại và linh kiện

215.160.460

6,03

2.040.226.574

-13,59

81,72

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

22.845.647

49,73

150.057.854

50,03

6,01

Hàng dệt, may

624.074

-27,85

21.213.885

-30,94

0,85

Giày dép các loại

1.676.506

202,91

15.794.214

-27,03

0,63

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

1.461.924

234,47

6.357.731

6,86

0,25

Gỗ và sản phẩm gỗ

283.852

-1,04

1.403.365

-8,88

0,06

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

 

 

37.642

-96

0

Hàng hóa khác

29.588.543

37,47

261.549.532

-2,8

10,48

Nguồn: VITIC