Pháp là thị trường cung cấp dược phẩm cho Việt Nam nhiều nhất trong tháng đầu năm 2021, đạt 48,51triệu USD, tăng 18,7% so với tháng 12/2020 và cũng tăng mạnh 128% so với tháng 1/2020, chiếm 18,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu dược phẩm các loại của cả nước; Tiếp đến thị trường Đức đạt 36,93 triệu USD, giảm 16,8% so với tháng 12/2020 nhưng tăng mạnh 74,8% so với tháng 1/2020, chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Ấn Độ trị giá 22,27 triệu USD, giảm nhẹ 1,5% so với tháng 12/2020 nhưng tăng 46,7% so với tháng 1/2020, chiếm 8,6; Nhập khẩu từ thị trường Mỹ giảm 14,7% so với tháng 12/2020 và cũng giảm 54,5% so với tháng 1/2020 đạt 19,54 triệu USD, chiếm 7,5%.

Nhập khẩu dược phẩm tháng 1/2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD


Nguồn: VITIC