Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam 2 tháng đầu năm 2020 đạt 1,35 triệu tấn, trị giá 783,93 triệu USD, giá trung bình 578,8 USD/tấn, tăng 17,3% về lượng, tăng 19,,6% về kim ngạch và tăng 2% về giá so với cùng kỳ năm 2019; trong đó riêng tháng 2/2020 giảm 20,8% về lượng và giảm 33,1% về kim ngạch so với tháng 1/2020, đạt 599.252 tấn, tương đương 316,99 triệu USD, giá nhập khẩu giảm 15,6%, đạt 529 USD/tấn.
Trong 2 tháng đầu năm 2020 chỉ có 6 thị trường chủ yếu cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, đó là Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Nga; trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ Hàn Quốc, đạt 332.388 tấn, trị giá 202,79 triệu USD, giá trung bình 610,1 USD/tấn, chiếm 24,5% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 25,9% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 101,8% về lượng, tăng 110,1% về kim ngạch và tăng 4% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Trung Quốc là thị trường lớn thứ 2 cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, với 282.596 tấn, trị giá 167,41 triệu USD, giá trung bình 592,4 USD/tấn, chiếm 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, tăng 27% về lượng, tăng 24,9% về kim ngạch nhưng giảm 1,7% về giá so với cùng kỳ năm 2019.
Nhập khẩu từ Singapore trong 2 tháng đầu năm giảm 9% về lượng, giảm 11,2% về kim ngạch và giảm 2,5% về giá so với cùng kỳ, đạt 282.479 tấn, trị giá 153,66 USD, giá trung bình 544 USD/tấn, chiếm 20,9% trong tổng lượng và chiếm 19,6% trong tổng kim ngạch.
Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Malaysia 2 tháng đầu năm giảm mạnh 33% cả về lượng và kim ngạch, giá cũng giảm 2,4% về giá, đạt 214.127 tấn, tương đương 110,25 triệu USD, giá 514,9 USD/tấn, chiếm 15,8% trong tổng lượng và chiếm 14,1% trong tổng kim ngạch xăng dầu nhập khẩu của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Thái Lan tăng 18,3% về lượng, tăng 12,4% về kim ngạch nhưng giảm 5% về giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 158.961 tấn, trị giá 90,93 triệu USD, giá trung bình 572,1 USD/tấn, chiếm gần 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.
Riêng thị trường Nga, trong 2 tháng đầu năm 2019 Việt Nam không nhâp khẩu từ thị trường này, nhưng 2 tháng đầu năm nay đạt 40.887 tấn, tương đương 35,79 triệu USD.

Nhập khẩu xăng dầu 2 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2020 của TCHQ)

Thị trường

2 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng

(tấn)

Trị giá

(USD)

Lượng

 

Trị giá

 

Lượng

 

Trị giá

 

Tổng cộng

1.354.404

783.934.164

17,3

19,62

100

100

Hàn Quốc

332.388

202.786.578

101,79

110,13

24,54

25,87

Trung Quốc

282.596

167.409.937

26,98

24,87

20,86

21,36

Singapore

282.479

153.662.517

-8,95

-11,22

20,86

19,6

Malaysia

214.127

110.254.909

-32,04

-33,68

15,81

14,06

Thái Lan

158.961

90.934.031

18,28

12,4

11,74

11,6

Nga

40.887

35.788.273

 

 

3,02

4,57

 

Nguồn: VITIC