Xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch, chiếm 75,8% trong tổng lượng và chiếm 75,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 68.252 tấn, kim ngạch 30,3 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 3,9% về trị giá so với tháng 12/2020.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 6,1% trong tổng lượng và chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch, đạt 5.535 tấn, kim ngạch 2,9 triệu USD, giảm mạnh 50,3% về lượng, giảm 43,5% kim ngạch so với tháng 12/2020.
Sau đó là thị trường Singapore chiếm 7,1% trong tổng lượng và 6,6% tổng kim ngạch, đạt 6.428 tấn, kim ngạch 2,6 triệu USD, giảm 29,65% về lượng, giảm 18,43% về kim ngạch so với tháng 12/2020.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Malaysia mặc dù giảm về lượng 0,07% nhưng kim ngạch tăng 5,44% so với tháng trước, đạt 5.996 tấn, kim ngạch 2,2 triệu USD, chiếm 6,6% trong tổng lượng và chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước.
Sau đó là thị trường Lào chiếm hơn 3% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 2.847 tấn, kim ngạch đạt 1,4 triệu USD, giảm 6,10 về lượng nhưng tăng 1,56% về kim ngạch so với tháng 12/2020.
 Xuất khẩu xăng dầu tháng 1 năm 2021

Nguồn: VITIC