Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin vui lòng liên hệ:

Ông A. Ayoub

Email: h.ayoub_safari@yahoo.com

Mobile phone: 00201097592485

Hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập để được hỗ trợ:

Email: eg@moit.gov.vn

Tel/Fax:  0020 237485721

Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập

Nguồn: Vietnamexport.com