Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021
Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au
Thương vụ Việt Nam tại Australia
Nguồn: Vietnamexport