Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03 tháng 01 năm 2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.