Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 7 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.