Theo đó, sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, yêu cầu tư vấn, đơn vị hỗ trợ tư vấn sẽ xem xét, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn dựa trên các tiêu chí khác nhau như: kinh phí đề xuất, biên bản thỏa thuận… Đơn vị hỗ trợ ra quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp, nêu rõ thời gian, mức hỗ trợ, số tiền miễn giảm phí tư vấn…

Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt hỗ trợ tư vấn, đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin về việc hỗ trợ tư vấn trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được hỗ trợ miễn phí các thông tin, được tư vấn về các vấn đề pháp lý thông qua việc lựa chọn các tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên.
Mạng lưới tư vấn viên được xây dựng, tổ chức để thực hiện hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với các hoạt động sau:
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên.
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn.
- Phê duyệt hỗ trợ tư vấn.
- Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Để được hỗ trợ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể truy cập và theo dõi về mạng lưới tư vấn viên được đăng tải tại các địa chỉ sau đây:
- Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2019.
Xem chi tiết Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT tại đây.