Trong Nghị quyết này có đề cập đến một số giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm, long móng, tai xanh.
Theo đó, UBND cấp tỉnh sử dụng ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác hỗ trợ chủ vật nuôi có lợn mắc bệnh/nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu phi buộc phải tiêu hủy, cụ thể:
- Đối với lợn con, lợn thịt các loại, hỗ trợ với mức tối thiểu 80% giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có dịch bệnh xảy ra.
- Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, hỗ trợ với mức từ 1,5 đến 2,0 lần so với mức hỗ trợ các loại lợn khác tại thời điểm có dịch bệnh.
- Chủ vật nuôi được hỗ trợ khi có lợn buộc phải tiêu hủy không nhất thiết phải đáp ứng điều kiện đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận khi bắt đầu nuôi lợn.
Trong quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách.
Ngoài ra, Nghị quyết 16/NQ-CP còn đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng khác như bố trí vốn từ nguồn vốn dự phòng 10% của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phương án phân bổ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương còn lại; điều chỉnh lộ trình lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá…
Xem chi tiết Nghị quyết 16/NQ-CP tại đây.