Nghị định số 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng.