Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 12 năm 2017 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.